Magyar English Deutsch Espanol(Spanish Formal International) French (Fr) Italiano Slovenčina Română Russian (CIS) Japanese

ESD antistatická ochrana

O ESD v krátkosti

Statická energia znamená pre mnoho ľudí podstatne viac, než malý elektrický šok z dotyku kovovej kľučky po chodení po koberci, či vystúpení z auta (trenie). Tento druh elektrickej energie znamená vážne problémy pre priemysel už niekoľko storočí.

Nateraz väčšina firiem už spoznala cenu ochranného programu ESD. Včas vybudovaný účinný systém nevyžaduje závažnejší obnos, dlhodobo však prináša značné peňažné úspory, zvyšuje spoľahlivosť produkcie a tým aj dobré meno firmy na trhu.

Dnes ESD má vplyv temer v každom elektronickom prostredí na produktivitu a na spoľahlivosť produktov. V minulom desaťročí - napriek veľkému ochrannému úsiliu - ESD stále ovplyvňuje výrobné výstupy (yield), výrobné náklady, kvalitu, spoľahlivosť a ziskovosť produkcie. Podľa niektorých výskumov ročný rozpočet chýb v elektronickom priemysle, spôsobených ESD, sa blíži k viac miliardám dolárov. Trovy pokazených súčiastok od jednoduchých diód za pár centov siahajú až k viac stodolárovým hybridom. Kumulatívne náklady, ako oprava a opakované spracovanie, preprava, laboratórne a prevádzkové náklady, jasne poukazujú na priaznivé možnosti, ba na potrebu značného zdokonaľovania ESD ochranného systému.

Ale čo vlastne ESD je? Elektrostatický výboj (Elektrostatic Discharge – ESD) je spontánne vyslobodenie sa nahromadenej elektrickej energie z elektrostatického zdroja..Ak sa elektrická energia dotkne nejakej súčiastky, alebo je hoci len v blízkosti k - na to citlivej - súčiastke, môže spôsobiť škodu. Miniaturizáciou a zrýchlením funkčnosti súčiastok rastie priamou úmerou aj ich citlivosť. Elektrostatický výboj je schopný zmeniť elektrické charakteristiky polovodičových nástrojov, kaziť až doničiť ich charakteristiky. Môže prevrhnúť normálne fungovanie elektronických systémov, spôsobiť chybnú prevádzku alebo poškodenia v zariadeniach.

Iný charakter má ESD v pomerne čistom prostredí. Nabitá plocha priťahuje a udržuje znečistenia a tým sťažuje ich odstránenie z prostredia.

Z uvedených je zrejmá nutnosť vybudovania patričného, účinného ochranného systému ESD pre každého výrobcu. Naša firma popri zabezpečení odborného zázemia, aj ponukou kompletného nástrojového vybavenia napomáha snaženiu výrobcov v tomto smere.

Naše produkty a odborné služby v plnej miere a škále vyhovujú očakávaniam , obsiahnutým v súvzťažných medzinárodných predpisoch ( ANSI / ESD20.20 : 2007, IEC 61340-5-1 / 5-2 : 2007 ), ako aj v podmienkach EC.

Vermason

Vermason

Firma  Vermason  bola  založená  v r.1979  v Spojenom  Kráľovstve ( VB) v Letchworth-e. Hlavným  profilom firmy  je  výroba  ESD  prostriedkov  a produktov  a ich  vývoj. V apr.2007  firma  Desco  Industries , sídliaci  v kalifornskom  Chino, získala  100% -ný  majetkový podiel  v podniku,  a tak  Vermason  sa  stal  súčasťou  tohto  koncernu.
Vermason  je  hrdý  na  získané  technické  vedomosti, pomocou  ktorých  vyvíjajú stále  nové a novšie  ESD  ochranné  prostriedky  a následne  zavádzajú  na trh.

Eurostat

Eurostat

Na začiatku  80-ých rokov, kedy  ESD ochrana  ešte  patrila  k zvláštnym  vedám,  Eurostat  už  vlastnými  výrobkami bojoval  proti  poškodeniam z ESD. Nadnes  Eurostat  zastáva  vedúcu pozíciu na trhu  vo výskume a distribúcii  ESD ochranných  prostriedkov. Vedno  s centrom vo Francúzsku, fa  funguje  na  viac než  5000 m2-om  areáli. Ďalšie  zastúpenia  má v Holandsku,  Švédsku a v Spojenom  Kráľovstve, naviac  disponuje  s rozšírenou  distribučnou sieťou v celej Európe.

Charleswater

Charleswater

Firma  Charleswater  bola  založená  v Anglicku.  Dnes  je 100%-nou dcérskou  spoločnosťou  Desco Industries  so sídlom  v Kalifornii. Obe  firmy  disponujú s viac než  25-ročnými  odbornými skúsenosťami  vo výskume  a výrobe  ESD  ochranných prostriedkov  v oblasti  elektronického  priemyslu. Firma  je hrdá  na  to, že  nahromadené vedomosti  integrovane vo výrobkoch  môže odovzdávať svojím  klientom.

Fami ESD

Fami ESD

Protektive Pack

Protektive Pack

Základnou požiadavkou  každého  dôsledne  vypracovaného  ESD ochranného programu je,  aby  výrobok bol počas  celej svojej  životnosti  chránený  voči  škodlivým ESD účinkom. Počnúc dodávateľmi súčiastok, v plnom rozsahu  celého  výrobného cyklu,  vrátane  fáz  skúšok a testov,  skladovania, prepravy, vysadenia a užívania produktu, údržby a opráv.
Protektive  Pack  ponúka  široký  výber riešení v oblasti  pohybu a balenia  materiálov  proti  nežiaducim  ESD , ako aj fyzickým poškodeniam.  Ochrannými  opatreniami proti ESD  možno  dosahovať  značné  úspory  v znižovaní  poruchovosti, ale ozajstné  úspory  sa  dajú  dosiahnuť  odstránením  takých  latentných  porúch, ktorých  prítomnosť  bežnými  prevádzkovými  kontrolami  nemožno  zistiť. Používaním  produktov  Produktive  Pack  možno  dosiahnuť  zlepšenia  nielen  v oblasti kvality a produktivity, ale aj v spokojnosti zákazníkov.

Bimos

Bimos

Firma  Bimos  zohráva  vedúcu  rolu  vo výrobe  firemných stoličiek. Už  dlhé  desaťročia  ponúka  riešenia  v oblasti pracovných stoličiek  i špeciálnych  nárokov. Ako jedna  značka  firmy  Interstuhl  (špecialista  na  kancelárske  stoličky) , disponuje  Bimos s viac než  40-ročnými  vývojovými i výrobnými skúsenosťami  a s výnimočným talentom dokáže kombinovať  tradičné  remeselníctvo  s modernou  technológiou. Napriek  obrovskému  sortimentu  spoločným, určujúcim  cieľom bolo vždy : ponúkať  optimálne  riešenia. Ich  stoličky  bezozvyšku  vyhovejú  tejto požiadavke,  popritom  umožňujú  slobodný  pohyb užívateľom. Sú  pružné, ale  dobre odolajú aj  námahe. Perfektne  sa  prispôsobujú  pracovnému  prostrediu  bez  toho, aby  bol  užívateľ  nútený  sa prispôsobiť  im. Toto  je tá  idea, ktorému podliehajú  snaženia  vývojových  inžinierov firmy.

ESD  stoličky  Bimos-u  zodpovedajú  požiadavkám  medzinárodnej  normy  EN IEC 61340-5-1,  pokiaľ  sú  používané  v rámci EPA ( ESD ochrannej zóny). Vďaka  starostlivého  výberu  použitého  materiálu  a aplikovanej  technológie, stoličky  Bimos-u  spoľahlivo zabraňujú  vzniku  elektrostatického  výboja. Popritom  stoličky  boli  vyslovene  tvarované takým  spôsobom, aby hneď odviedli vznikajúci náboj  u pracovníkov. Stoličky  Bimos-u  zabezpečujú kompletný ochranný  systém pre  používateľa.

WEZ

WEZ

WEZ  je už 50 rokov medzi vedúcimi výrobcami v odbore výroby súčiastok strekovým systémom  a v odbore produktov logistiky. Disponuje vynikajúcimi skúsenostami v oblasti streku z umelej hmoty. Riešenia zabezpečuje moderným zariadením  a bohatými vedomosťami v prípade realizácie hoci aj individuálnych nárokov. Popri nízkonákladovej účinnej výrobe stavia vysokú latku konkurencii svojimi individuálnymi službami , medzi ktorými nájdeme napr. individuálne liate súčiastky, ako aj vynikajúce produkty LOGILINE® a . BLACKLINE®(ESD)

SIMCO - ION

SIMCO - ION

Je najväčším výrobcom statických riadiacich komponentov a systémov na svete. Od roku 1936 ponúka riešenia viacerým odvetviam priemyslu v otázkach elektrostatiky.  Simco-Ion  disponuje produktmi , zabezpečujúcimi  obsiahlu statickú reguláciu, ktorá je výsledkom  dlhoročnej bádacej ,  inžinierskej činnosti a získaných skúseností. V prípade Simco-Ion  si môžeme byť  istý , že sa k nám dostane maximálny výkon , spolahlivosť a dlhá životnosť. Stolové a všeobecné ionizátory  „air gun”  systémy hubice ako aj rôzne meracie a snímacie systémy robia úplným ponuku produktov.

Statech

Statech

StaTech Systems Ltd. (STS) je  už  skoro 20 rokov   v službách  ESD ochrany. Dva  úseky  sa  zaoberajú s úplne  odlišnými  úlohami. Úlohou  jednej časti  je  výlučne  obchod, distribúcia produktov  ESD ochrany,  kým  druhý – aj medzinárodnou akreditáciou  disponujúci – úsek StaTech Systems AG  Angineering + Colsultancy  ponúka  svoje  odborné služby,  ako  ESD audit, kvalifikácia  výrobkov, odborná  výchova, prístrojové meracie  služby. Odborne  zdatní pracovníci  s viacročnými  vedomosťami a skúsenosťami  sú k službám v každý deň  týždňa.

TRESTON ESD

TRESTON ESD

TRESTON už 40 rokov projektuje a stavia rôzne pracovné stoly, skladovacie zásobníky a rôzne priemyselné nábytky. Figuruje medzi vedúcimi europskými výrobcami, orientovanými na výrobu špeciálnych nábytkov na priemyselné účely a v oblasti zásobovacích systémov. Dcérske spoločnosti  Trestonu možno nájsť už aj v Nemecku , vo Veľkej Británii, vo Švédsku, v Nórsku, v Poľsku ako aj v Číne. Približne 65% výroby ide na export . Treston priebežne sleduje a fixuje v každej fáze objednávacie procesy , a tak partneri si môžu byť istý , že sa im dostane bezchybný servis pri  dodávaní tovaru do ich priestorov.

VIKING

VIKING

DIPAUL   disponuje s  viac ako  20- ročnou  významnou  praxou  v elektronickom a  polovodičovom  priemysle.  Sledujúc  nároky  a  požiadavky   klientov,  DIPAUL  zahájil  vlastnú  výrobu  pod značkou  VIKING.  Základňa  VIKING-u  sa  nachádza  v  Petrohrade.
DIPAUL  sústavne  sleduje  výrobné procesy  a  kvalitu  v každej  fáze  výroby   s  prihliadnutím  na  požiadavky  osvedčenia  ISO 9001:2008.  Počas  výroby  antistatických  nábytkov  prísne  dodržiavajú  normu  IEC 61340.

Abeba

Abeba

Dnes  Abeba  je  jedným  z najväčších a najmodernejších    podnikov , vyrábajúcich obuv  priemyselnej kvality  v Európe. Od  1.7.2007  je  súčasťou  poľského koncernu  PROTEKTOR a.s.  so  sídlom vo  Varšave.
Abeba  je  pripravená  na  bezozbytkové  vyhovenie  nárokom  svojich  odberateľov.   Tomuto  účelu sú  k dispozícii   okrem  skladovej  základne v St. Ingberte aj kapacity dcérskeho podniku  ABEBA  France sarl, ďalej  moldavského  a poľského  závodu. Pre  Abeba  je  povinnosťou  vyrábať  moderné a kvalitné,  medzinárodným normám  bezozbytku  vyhovujúce i na reakciách  klientely  zakladajúce  obuvy.
K obuvám  Abeby  sa  možno  dostať  výlučne  iba v odborných  obchodných  jednotkách a tiež  - aj s technickým  personálom  disponujúcich-  špeciálnych  obchodoch,  po  celom  svete vo viac ako  dvoch tisícoch  miestach.

Robusta

Robusta

V r. 2000  založený  Calzados  Robusta SL  už  v predstihu  vynikal  výbornými  výrobkami  v oblasti  výroby  bezpečnostných  a priemyselných  obuvov.
Firma  nachádzajúca sa  v meste  La Rioja v severnom  Španielsku  sa  sústavne  vyvíja,  s viac než  300 druhmi  výrobkov  ponúka  riešenia  v skoro  každej  oblasti  priemyslu.  Vyvíjajú  a vyrábajú  obuvy  medzi  inými pre  elektronický-, strojárenský-, potravinársky-  a farmaceutský  priemysel, ako aj  pre  sektor  lesníctva,  zdravotníctva  a bezpečnosti.
Tento  rozvoj  je  výsledkom  jedinečne  dobrých  konexií, ktoré  Robusta  vytvorila  medzi  vlastnou  obchodnou  politikou  a klienturou.  Základom všetkého  je  starostlivá, sústavná podpora  stránok, striktné  štandardy výroby  a kvality,  ako aj  na telo šité  riešenia  podľa  gustu  zákazníkov. Spätná  väzba  na  odberateľov  bola  vždy  dôležitá  pre  Robustu,  predsa  opierajúc  sa  o  tieto  informácie  sa  dajú  vypracovať  také  budúce  riešenia, ktoré  garantujú  odberateľskú  spokojnosť.

Schürr

Schürr

Značka  Schürr  už  viac ako  30  rokov  znamená  výrobu  kvalitných  akostných  obuvov. V Nemecku  sa  nachádzajúci  moderný  závod s  vysokou  pružnosťou  a rýchlosťou  dokáže  reagovať  na  odberateľské  nároky,  ktoré firma  Schürr  prednostne  vybavuje. Konzekventne  sa  držia  tejto  filozofie,  ktorú  odberateľská  spätná väzba  len  podporuje. Produkty firmy  Schürr  vyhovejú  viacerým  technickým  požiadavkám.  Viacdesaťročné  skúsenosti  ako aj  starostlivo  vyberané  základné  suroviny  robia  z  ich  produktov  pohodlné  a  presne  prilnavé  obuvy.

Sievi

Sievi

Firma  Sievi  sa  nachádza  v  jednej  južnej  provincii  Fínska,  v  Oulu,  v  centre  Ostrobothnie.  Po  celej  Európe  známu  firmu  len ako  Sievi   t.j. Sievin  Jalkine  Oy  založili  v r. 1951,  a  nadnes  sa  stal  jedným  z vedúcich    výrobcov  bezpečnostných  a priemyselných  obuvov.

Sievi  sústreďuje  nasledovné  firmy  :  finálnu  výrobu  obuvy  realizujúcu  Sievin  Jalkine Oy,  reklamnú a  marketingovú  Sievi  Marketing  Oy , nástroje a šablóny  pripravujúcu  Sievi  Tools Oy  a  koželužnou produkciou  sa  zaoberajúcu  Lapuan  Nahka  Oy. Všetky  firmy  sa  nachádzajú  vo  Fínsku.  Sievi  má  dcérske podniky  vo  Švédsku,  v  Nórsku  a v Nemecku,  a tiež  aj  marketingové  zastupiteľstvá  vo  Veľkej  Británii,  v Dánsku,  v Belgicku  a  v Estonsku.  Obchodná  filozofia  firmy  Sievi  je  jednoduchá :  výroba  akostných obuví  pre  každého  účastníka  priemyslu.

EMIT

EMIT

V  elitných  veľkých  podnikoch  pracujúci,    za  ESD-ochranné  programy  zodpovední  odborníci ,  sú  presvedčení  o  dôležitosti  používania   kontrolných  zariadení -   ionizátorov , ako aj  meracích  prístrojov  s  možnosťou  zapisovania  údajov. Vhodné  uzemňovacie  postupy,  poznanie  a  používanie  výsledkov  hodnôt  ionizátorového  ofsetu  ako aj  vhodných  výsledkov   testov   sú  kľúčom  k  výrobe  akostných  a spoľahlivých  produktov.  Za  vynikajúcimi -  pracovno-bezpečnostné  a  kvalitné  výrobky  zabezpečujúcimi - výsledkami  EMIT-u  stojí  firma  Desco  Industries.   Viac než  30-ročné  technické  skúsenosti  a stabilné  finančné  zázemie  DI  sú  garanciou   úspešnosti  produktov  EMIT-u.  Na  každý  svoj  produkt  poskytuje  výrobca   5-ročnú  garanciu.

Licefa

Licefa

Firma  Licefa  vyvíja  a  vyrába  špeciálne  baliace riešenia  z umelej  hmoty.  Je  jedným  z vedúcich  európskych  výrobcov  na  trhu  inovatívnych a  akostných  obalov  vysokej  úrovne.  Vo  svojom  obore  disponuje už   viac, ako 100-ročnou  minulosťou  a  tak  značka  Licefa  predstavuje  akosť  a  spoľahlivosť.
Štandardná  a  individuálna  tvorba Rôzny  typizovaný  a  individuálne  tvorený  okruh  produkcie,  ako  napr. používanie  špeciálnych  farieb,  sieťotlačom, z huby, alebo  z hlboko vypracovaného materiálu   vyhotovené  vložky  robia  firmu  Licefa  ideálnym  partnerom. Riešenia  v oblasti zubárstva,  reklamy, optiky, akustiky, elektroniky  a lekárskych  vied Okrúhle,  hranaté  krabice  na  skladovanie  súčiastok, kufre, montovateľné  (lego) skrine, ESD  odvádzajúce  balenie,  SMD  krabice,  zubárske  skrine  tvoria  prevážajúcu  časť na  palete výrobkov firmy  Licefa.

Ströbel

Ströbel

Firma  Strőbel  je  stredne  veľký rodinný podnik  od  r. 1978.
Počiatku kládli  dôraz  na  obchod  s príslušenstvom  k obalovej technike  a  so  špeciálnymi výrobkami z  papiera. Vďaka  investíciam  do strojového  parku sa  dnes  hlavný  dôraz  kladie  na  výrobu  vlastných  produktov.
Tieto  pokrývajú  predovšetkým  nasledovné  oblasti : balenia  šetriace  životné  prostredie a koróziu, parebrániace  tašky  a  fólie  a ESD- ochranné  obaly, používané  v elektrotechnickom  priemysle. Výroba  prebieha  vo  vlastných  priestoroch,  vlastnými strojmi,  vyhovujúc  nárokom  odberateľov a šitím  na  vlastnú  mieru. Strőbel  vyrába  aj na  sklad,  čím  zabezpečuje  prioritnú  prepravu produktov.

Hans Kolb

Hans Kolb

Úspech  firmy  KB  sa  datuje  od  r. 1933,  keď  majiteľ firmy  Hans  Kolb  založil  svoju   prvú  továreň.  Odvtedy  zo skupiny  podnikov  HANS  KOLB  vyrástla  medzinárodná  firma. Hlavným  profilom  firmy  je vývoj  a výroba  obalových  materiálov, baliacej  techniky, špeciálnych  produktov  a výrobkov   z vlnitej  kartonáže.  Veľkou  výhodou  firmy je, že dokáže pružne  a rýchlo sa  prispôsobiť  stále  sa  meniacim  nárokom  trhu.